Systemy raportowania i sprawozdawczości

Dzięki zbudowaniu z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence i Mobile Business Intelligence firmy MicroStrategy kompletnego rozwiązania, obsługującego sprawozdawczość obowiązkową i raportowanie wewnętrzne, uzyskujemy najnowocześniejszy, zintegrowany system umożliwiający:

 • Usprawnienie przebiegu procesu przygotowywania sprawozdawczości obligatoryjnej w pełnym zakresie – pakiety sprawozdań FINREP, COREP, Large Exposures, Bilansu Płatniczego oraz sprawozdań na potrzeby sprawozdawczości ostrożnościowej WEBIS, raporty NB300, raporty do BFG, raporty dekadowe, sprawozdania z rezerwy obowiązkowej itp.
 • Sprawną integrację raportowania obowiązkowego z istniejącymi systemami i procesami
 • Elastyczność procesu analizy danych wejściowych oraz łatwą parametryzację raportów
 • Innowacyjność i prostota rozwiązania, ograniczająca nakład pracy manualnej pracowników, eliminująca czynnik „błędu ludzkiego”
 • Mobilność rozwiązania , umożliwiająca zdalne inicjowanie procesów oraz przeglądanie wyników przetwarzanych raportów w dogodnym miejscu i czasie
 • Kompleksowość rozwiązań umożliwiającą pełną integralność z Hurtownią Danych, ułatwiająca spełnianie coraz to nowych obowiązków sprawozdawczych
 • Elastyczność źródeł pozyskiwania danych do sporządzania raportów oraz możliwość dostosowania rozwiązania do typu i zakresu działalności Banku
 • Zapewnienie wysokiej jakości danych wejściowych do raportów generowanych przez aplikacje sprawozdawcze i przekazywanych do kontroli technicznej i merytorycznej
 • Maksymalne wykorzystanie systemów i rozwiązań technologicznych użytkowanych w bankach
 • Przygotowywanie w oparciu o spójne dane raportowania wewnętrznego i sprawozdawczości obligatoryjnej – jedno źródło danych do wszystkich raportów – eliminuje konieczność rekoncyliacji poszczególnych raportów oraz ułatwia użytkownikom analizy danych w procesie sprawozdawczym i zarządczym
 • Zintegrowanie sprawozdawczości obligatoryjnej z informacją zarządczą (systemami informowania kierownictwa), co pozwala na monitorowanie wyników banku w relacji do wielkości planowanych
 • Zapewnienie wysokiej jakości usług serwisowych, profesjonalne i indywidualne traktowanie klienta, dające gwarancję terminowej realizacji wymogów sprawozdawczych.

Ciągła rozbudowa Pakietów Sprawozdawczych wymuszana nowymi regulacjami jest bodźcem do zbudowania dla banków nowoczesnego rozwiązania, umożliwiającego mobilną obsługę procesu i korzystanie ze sprawozdań i raportów, zapewniającego wymaganą elastyczność, oferującego pełnię korzyści z dostępności wysokiej jakości danych bankowych.

FinCode