Sektor bankowy – wyzwania, potrzeby, rozwiązania

Współczesna bankowość wciąż odczuwa skutki kryzysu finansowego, z których najważniejsze znaczenie dla tego sektora rynku finansowego mają spowolnienie gospodarcze i zmniejszenie zaufania do instytucji finansowych.

Do najważniejszych czynników, które mają obecnie i będą decydować w najbliższych latach o kondycji banków i ich roli w gospodarce należą:

  • Sytuacja makroekonomiczna
  • Zmiany technologiczne, w tym dostępność olbrzymich zasobów danych, wzrost znaczenia technologii mobilnych oraz oddziaływanie mediów społecznościowych – ich wpływ na zachowania klientów i działanie instytucji finansowych.
  • Zmiany regulacyjne zwiększające nadzór nad sektorem bankowym, wymuszające poprawę bezpieczeństwa jego działania m.in. poprzez adekwatny do ponoszonego ryzyka wzrost kapitałów, raportowanie niezbędnych danych dla instytucji nadzorczych różnych szczebli oraz zapewnienie wysokich standardów zarządzania, w szczególności zarządzania ryzykiem, różnymi aspektami zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania.
  • Silna presja konkurencyjna (w ramach sektora oraz ze strony nowych graczy takich jak: SKOK, firmy telekomunikacyjne, dostawcy różnorodnych serwisów internetowych tacy jak Google, Allegro, supermarkety, itp.), wymuszająca poszukiwanie metod poprawy efektywności (obniżki kosztów i poszukiwania nowych źródeł przychodów) oraz często konsolidację instytucji.
  • Poszukiwanie przez mniej zamożnych klientów usług finansowych poza tradycyjnymi instytucjami.

Sytuacja makroekonomiczna i sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych, w dobie globalnej gospodarki, pozostają determinantami kondycji sektora bankowego, ale dynamiczne zmiany technologiczne ostatnich lat mają coraz większe znacznie, powodując transformację sposobów realizacji funkcji biznesowych, zmianę profili ryzyka działalności bankowej i modeli organizacyjnych. Za tymi zmianami starają się nadążyć instytucje nadzorcze, odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa działania instytucji finansowych i ich oddziaływanie na stabilność gospodarki. W tym celu, na poziomie europejskim, utworzono nowe instytucje nadzorcze zajmujące się nadzorem makroostrożnościowym, w szczególności nad instytucjami o znaczeniu systemowym, co również wpływa na dodatkowe obowiązki sprawozdawcze po stronie podmiotów nadzorowanych. Polski sektor bankowy, musi sprostać obecnie coraz to nowym zmianom regulacyjnym, które wymuszają zarówno zwiększenie kapitałów (wdrożenie dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR), jak i wpływają na poprawę standardów zarządzania różnymi rodzajami ryzyk (m.in. rekomendacje M i D Komisji Nadzoru Finansowego – podnoszące standardy zarządzania ryzykiem operacyjnym i gwarantujące zapewnienie ciągłości działania)

Tak więc sytuacja makroekonomiczna, zmiany regulacyjne i technologiczne oraz presja konkurencyjna zmuszają sektor bankowy do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią poprawę efektywności działania (w tym: zwiększenie przychodów, zmniejszenie kosztów i ograniczenie ryzyka) oraz zapewnią sprawną realizację wymogów regulacyjnych. Banki muszą wykorzystać wszystkie narzędzia, którymi dysponują żeby sprostać wszystkim tym wyzwaniom, zapewnić bezpieczeństwo finansowe oraz budować rozwiązania, które zagwarantują trafność i terminowość podejmowanych decyzji. Poszukując rozwiązań, które zapewniają sprostanie tym wymaganiom skoncentrowaliśmy w pierwszej kolejności swoją uwagę na dwóch grupach rozwiązań:

  • Rozwiązaniach Business Intelligence i Mobile Business Intelligence, które doskonale odpowiadają na potrzeby w zakresie poprawy rentowności działania i zapewnienia najwyższych standardów zarządzania oraz efektywną realizację wymogów regulacyjnych,
  • Rozwiązaniach usprawniających realizację funkcji wsparcia.

Dodatkowo, widząc potrzebę pełnego wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł informacji w celu zwiększenia efektywności rynkowej, proponujemy bankom rozwiązania Big Data.

Uzupełnieniem naszej oferty dla banków są rozwiązania dedykowane, budowane z naszymi klientami w odpowiedzi na ich specyficzne potrzeby oraz systemy CRM, pozwalające na efektywne zarządzania relacjami z klientami i wykorzystanie posiadanych informacji o klientach.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!